Extraescolars
      
CARACTERÍSTIQUES DE CADA ACTIVITAT:
           
ü  Les activitats es realitzaran durant el curs escolar:
Data d´inici: 1 d’octubre 2018
Data de fi: maig 2019
ü  Les classes/activitats s’impartiran en les diverses aules i espais designats/des pel col·legi Santa Anna.
ü  Les franges horàries en les quals es poden dur a terme les activitats són de migdia o de tarda.
ü  Migdia: de 14:00 a 15:00 h.
ü  Tarda: de 17:15 a 18:15 h. (primària) o de 17:35 a 18:35 h.(secundària) i (escola bressol)

ü  Les classes i/o activitats que Fabra Formació duran a terme seran adaptades segons els nivells i les peculiaritats de cada grup.


SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS:

ü  Les classes s'avaluen de manera contínua per a poder portar un control de l'evolució de l'alumne, ficant més èmfasi en aquest aspecte en les activitats de repàs, idiomes i informàtica.

ü  Mantenim els pares/tutors informats sobre el progrés d'aprenentatge dels seus fills, mitjançant un butlletí trimestral d’observacions, on s’anoten aspectes del desenvolupament de l'alumne, com la seva actitud, el seu rendiment, el treball realitzat, l'assimilació dels coneixements adquirits al llarg del curs i altres observacions que es considerin importants.

ü  Es realitza un control d’assistència a cada jornada i previ l´inici de cada classe, el qual es posa a disposició a l´entitat contractat quant se’ns sol·licita.

CONDICIONS ___________________________________________________________
Nombre d’alumnes:

ü  Si un cop finalitzades les inscripcions, no s'arribés al mínim de nens, Fabra Formació es reserva el dret a reformular les condicions econòmiques, per tal de poder assegurar-ne la viabilitat, i així ho faria saber a l’AMPA o a les famílies afectades. Serà el mateix procediment en el cas que, un cop iniciat el curs algun alumne es doni de baixa, per això es prega a les famílies que per tal de no distorsionar el grup i els imports de les quotes establerts, que un cop s’iniciï el curs, l´alumne el finalitzi amb la resta dels companys.
Altes:

ü  Les altes fora dels terminis establerts es podran acceptar sempre que hi hagi places disponibles i no interfereixin en el desenvolupament de l’activitat.

Baixes:

ü  Durant el curs escolar, les baixes hauran de ser comunicades per correu electrònic a: fabra@fabraformacio.com, abans del dia 30 de cada mes. La no assistència no eximeix el pagament de la quota.

Actuacions en cas d´accident:

ü  En el cas que un alumne/a no es trobés bé o s´hagués fet mal, s´avisarà telefònicament als pares per a que el vinguin a recollir, per tal d´acompanyar-lo en cas de necessitar assistència mèdica o hospitalària.
ü  Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 112.
ü  Convé, que totes les famílies tinguin actualitzats els telèfons propis i de familiars propers per tal que sigui possible localitzarlos sempre.

Medicaments i aliments:

ü  No s’administrarà cap tipus de medicament, ni aliment dins de l’horari de l´activitat, per tal d’evitar possibles problemes d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Assegurances

ü  Totes les activitats extraescolars estan cobertes per una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

Documentació necessària:

S´entregarà per part de l´entitat contractant de l´activitat a Fabra Formació la següent documentació:

ü  Avaluació dels riscos genèrics del centre/s o espai on s´impartirà l´activitat.
ü  Pla d´emergència del centre/s o espai on s´impartirà l´activitat.
ü  Calendari escolar de centre, on s´inclogui els dies de lliure disposició.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat al compte de cada família (anotar-lo al formulari d’inscripció) i de forma trimestral:
ü  1er rebut es girarà es girarà del 1 al 5 d’octubre, corresponent al pagament dels mesos d’octubre i novembre i desembre del 2018.
ü  2on rebut es girarà del 1 al 5 de gener, corresponent al pagament dels mesos de gener, febrer i març 2019.
ü  3er rebut es girarà del 1 al 5 de abril, corresponent al pagament dels mesos d’abril i maig del 2019.
ü   
La quota es veurà incrementada en 1,5€ cada trimestre, per les despeses de comissions bancàries derivades de girar el rebut.

Sempre es cobraran mesos complerts, no s’estableixen parts proporcionals.


En l’import de la quota de les activitats esportives està inclòs el 21% de IVA.
CALENDARI D'ACTIVITATS
INSCRIPCIÓ:

L'ACTIVITAT DE FUTBOL SALA ESTA COMPLERTA EN LA CATEGORIA BENJAMINA, NO S'ADMETEN MÉS INSCRIPCIONS 

- Formulari en català

- Formulario en castellano
EMPRESES COL.LABORADORES:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada